Vuosi- ja yhtiökokous

VUOSIKOKOUKSET

Raahentienoon Golf ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 22.3.2020 klo 18.00 Osoite Kirkkokatu 34 92100 Raahe. Tarkemmin Raahentienoon Osuuspankin kokoustilassa. 2. kerros, käynti parkkipaikan puolelta. Alla kokouksen esityslista.

Esityslista

1§                  Kokouksen avaus
2§                  Kokouksen järjestäytyminen
3§                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§                  Esityslistan hyväksyminen
5§                  Hallituksen kertomus toimintavuoden 2021 toiminnasta
6§                  Käsitellään tilikauden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
7§                  Tilikauden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8§                  Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja jäsenmaksuiksi vuodelle 2023
9§                  Valitaan mediavälineet kokouskutsuja varten sääntöjen 11 § puitteissa
10§                Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle
11§                Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai vaihtoehtoisesti toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
12§                Muut käsiteltävät asiat
13§                Keskusteluasiat
14§                Kokouksen päättäminen

Raahe Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 22.3.2022 klo 19.00 alkaen Raahentienoon Osuuspankin kokoustilassa, 2. kerros, osoitteessa Kirkkokatu 34, Raahe. Käynti pysäköintialueen puolelta.

ESITYSLISTA

1.                  Kokouksen avaus.
2.                  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
3.                  Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden äänten-laskijan valinta.
4.                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5.                  Osanottajien sekä edustamiensa osakkeiden luettelointi, äänimäärien tarkastus sekä valtakirjojen tarkastus.
6.                  Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
7.                  Esitellään hallituksen vuosikertomus 2021 Käsitellään yhtiön tilinpäätös 31.12.2021, joka käsittää
tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, sekä tilintarkastuskertomus.
8.                  Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
9.                  Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta.
10.                Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille.
11.                Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakus­tan­nusten korvausperusteista.
12.                Valitaan hallituksen seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
13.             Hallituksen esitys yhtiön yhtiöjärjestyksen 14§ soveltamisesta:

14 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta osoitteeseen, jonka osakkeenomistaja on yhtiön hallitukselle antanut.
Hallitus esittää, että em. pykälässä tarkoitettu osoite voi olla myös osakkaan sähköposti- tai muu elektroninen osoite. Hallitus esittää myös, että osakkeenomistajan, joka haluaa kieltäytyä sähköisen kutsun vastaanottamisesta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Hallitus katsoo, että ko. pykälää voidaan soveltaa esitetyllä tavalla ilman yhtiöjärjestyksen muutosta.

14.                Kokouksen päättäminen.

                      RAAHE GOLF OY
Hallitus